Skip to main content

Privacyverklaring

SysmaTec bv

Geldig vanaf mei 2021

De volgende informatie over gegevensbescherming geeft een overzicht van het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

De verantwoorde omgang met persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang en vanzelfsprekend. Als wij persoonsgegevens van u ontvangen, gebruiken of verwerken wij die in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens in de zin van deze informatie zijn alle gegevens die een verwijzing naar uw persoon inhouden.

De volgende informatie over gegevensbescherming geeft u een overzicht van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie is:

SysmaTec bv
Visbeekstraat 11D
2300 Turnhout
België

Tel.: +32 (0) 14 408520
Fax: +32 (0) 14 408521

administratie@sysmatec.be

 

2. Bron van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in de loop van uw bezoek aan onze website of in de loop van het contact dat u met ons opneemt.

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

(1) Wanneer u onze website bezoekt voor louter informatieve doeleinden, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken.

 • Uw IP-adres, dat wordt afgekort in het laatste segment.
 • De host op afstand (naam van de computer die de pagina opvraagt), indien doorgezonden via het netwerk.
 • De datum, de tijd, de status, de hoeveelheid overgedragen gegevens.
 • De internetpagina van waaruit u naar de opgevraagde pagina bent gekomen (re-ferrer), indien doorgegeven door de browser.
 • Het product en de versie-informatie van de gebruikte browser (user agent), indien doorgegeven door de browser.
 • Als uw gebruikersnaam ook door uw netwerk wordt doorgegeven, wordt deze niet door ons opgeslagen.

Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

(2) Uw browser slaat ook zogenaamde cookies op. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt of die worden opgeslagen op uw apparaat en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. 
Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Voorbijgaande cookies: deze worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 • Persistente cookies: Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) of f) DSGVO.

(3) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen.  Deze gegevens worden verzameld op basis van de rechtsgrondslag die voor de betrokken dienst wordt vermeld.

4. Contactformulier

Wanneer u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en, indien u dat aangeeft, uw naam, adres en telefoonnummer door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens heeft betrekking op de doeleinden van het sluiten en verwerken van overeenkomsten en dient ter bescherming van onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen met betrekking tot het advies en de ondersteuning van onze klanten en belangstellenden, alsmede het op de behoeften afgestemde productontwerp.

Wij gebruiken uw gegevens (bedrijf, naam, adres, productinteresse) om u af en toe per post informatie over onze producten te sturen. U ontvangt alleen reclame per telefoon of e-mail als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het contactformulier is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.

5. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt en rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming. In dit verband is de verwerking rechtmatig indien aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO)
Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. gebruik van cookies, contactformulier, gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden), is deze verwerking rechtmatig op basis van uw toestemming. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. 

b. Voor de nakoming van contractuele verplichtingen of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b ) DSGVO)
Om onze contractuele verplichtingen in individuele gevallen na te komen of ook om precontractuele maatregelen uit te voeren, die op verzoek plaatsvinden, verwerken wij persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract. De doeleinden van de gegevensverwerking vloeien in de eerste plaats voort uit de specifieke contractuele relatie en kunnen onder meer behoefteanalyses en advies omvatten. Meer details over de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de contractuele documenten en voorwaarden.

c. Op grond van wettelijke vereisten (Art. 6 Para. 1. S. 1 lit. c) DSGVO) 
Process-Pack Duitsland is onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen (bijv. commerciële en fiscale bewaarplichten overeenkomstig het Duitse Wetboek van Koophandel en de Duitse belastingwetgeving). De doeleinden van de verwerking zijn onder meer de nakoming van controle- en rapportageverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving en ook risicobeoordeling en -beheersing binnen de onderneming en de Groep.

d. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 S. 1 Par. 1 lit. f) DSGVO)
Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens ook na de feitelijke uitvoering van de overeenkomst ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Voorbeelden:

 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-operaties,
 • het indienen van juridische claims en het voeren van verweer in juridische geschillen,
 • het voorkomen, verduidelijken of verhinderen van strafbare feiten.
6. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Wij laten sommige van de bovengenoemde processen en diensten uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die daartoe opdracht hebben gekregen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze externe dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Zij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven.

Wat de overdracht van gegevens aan andere ontvangers betreft, zullen wij alleen informatie over u doorgeven indien dit wettelijk verplicht is, u daarvoor toestemming hebt gegeven of wij daartoe gemachtigd zijn. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de ontvangers van persoonsgegevens onder meer zijn

 • overheidsinstanties en -instellingen (bv. belastingdiensten, wetshandhavingsinstanties) in geval van een wettelijke of officiële verplichting.
 • Andere bedrijven of vergelijkbare instellingen waaraan wij persoonsgegevens doorgeven om de zakelijke relatie met u uit te voeren (bijv. netwerkexploitanten, kredietagentschappen).
 • Andere ondernemingen binnen de groep (bv. voor de verwerking van betalingstransacties of voor risicobeheer wegens wettelijke verplichtingen.
7. Voornemen om persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie

Een actieve overdracht van persoonsgegevens naar een derde land zal alleen plaatsvinden indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in het kader van de voornoemde diensten en indien de voorwaarden van Art. 44 e.v. DSGVO worden gegeven. Een derde land is een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de GDPR niet rechtstreeks van toepassing is. Voor de VS heeft de EU-Commissie geen adequaatheidsbesluit uit hoofde van artikel 45, lid 1, van de GDPR genomen. 

8. Criteria voor het bepalen van de periode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard

De criteria voor het bepalen van de duur van de opslag van de gegevens worden bepaald door het einde van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld en de daaropvolgende wettelijke bewaartermijn. Indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig gewist, tenzij hun - beperkte en eventueel beperkte - verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Nakoming van bewaarplichten uit hoofde van handels- en belastingwetgeving: Het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en het Duitse belastingwetboek (AO) moeten worden vermeld. De bewaar- en documentatietermijnen zijn in deze documenten vastgesteld op maximaal 10 jaar.
 • Bewaring van bewijs in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen: Volgens §§ 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn 3 jaar, maar onder bijzondere omstandigheden maximaal 30 jaar.
9. Rechten inzake gegevensbescherming

U kunt te allen tijde informatie vragen over de opgeslagen gegevens, het doel van de opslag of de herkomst ervan. Bovendien kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens laten blokkeren, corrigeren of wissen. Een overeenkomstig verzoek of een verzoek om correctie, afscherming of verwijdering van persoonsgegevens moet worden gericht aan: 

SysmaTec bv
Visbeekstraat 11D
2300 Turnhout
België

Tel.: +32 (0) 14 408520
Fax: +32 (0) 14 408521

administratie@sysmatec.be

Alle verzoeken om informatie, correctie, afscherming of verwijdering van gegevens, alsmede de intrekking van toestemming die is gegeven voor het verzamelen, gebruiken of verwerken van gegevens, dienen aan dit bureau te worden gericht. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven vóór de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018.

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, van de AVG.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en worden gericht aan de bovengenoemde contactgegevens.

10. Verplichting tot het verstrekken van gegevens en mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die vereist zijn voor de totstandbrenging en uitvoering van een zakelijke relatie en de vervulling van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen, of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij over het algemeen geen overeenkomst met u sluiten of uitvoeren.

11. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

In beginsel maken wij voor de totstandbrenging en uitvoering van de zakelijke relatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 DSGVO. Mochten wij in individuele gevallen van deze procedure gebruik maken, dan zullen wij u daarvan afzonderlijk in kennis stellen, voor zover zulks wettelijk vereist is.

12. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen uw informatie met moderne veiligheidssystemen en houden ons aan de voorschriften inzake gegevensbescherming en veiligheid in het kader van de DSGVO.

Wij treffen de meest recente technische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, met name om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren tijdens de overdracht van gegevens en tegen kennisneming door derden. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek.

Online formulieren op onze website worden verzonden met SSL-encryptie om de gegevens die u invoert te beschermen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de verzonden informatie tijdens de transmissie niet door derden kan worden gelezen. Stuur daarom geen wachtwoorden, kredietkaartnummers of andere informatie die u geheim wenst te houden.